Положення

ПОГОДЖЕНО
Голова Державного агентства
з питань науки, інновацій та
інформатизації України
В.П. Семиноженко
“26” вересня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державному агентстві
з питань науки, інновацій та інформатизації України

1. Положення про Громадську раду при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі Громадська рада) розроблено відповідно до пункту 12 Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. № 437, та Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

2. Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою створення ефективних організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Держінформнауки, створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення засобами масової інформації процесів у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації.

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Громадської ради є:

4.1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

4.2. Представлення інтересів громадськості у її співпраці з Держінформнауки;

4.3.Сприяння врахуванню Держінформнауки громадської думки під час реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, формування, використання та захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

5. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

5.1 Готує та подає Держінформнауки пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

5.2. Готує та подає Держінформнауки пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

5.3. Подає Держінформнауки пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації;

5.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням Держінформнауки пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5.6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держінформнауки та в інший прийнятний спосіб;

5.7. Збирає, узагальнює та подає Держінформнауки пропозиції щодо вирішення в межах повноважень Держінформнауки питань, які мають важливе суспільне значення;

5.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;

5.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

6. Громадська рада має право:

6.1. Отримувати від Держінформнауки проекти рішень з питань, визначених для проведення громадської експертизи та іншу необхідну інформацію для забезпечення її діяльності в рамках цього Положення, та надавати Держінформнауки пропозиції з питань, віднесених до компетенції Громадської ради;

6.3. Запрошувати для участі в своїх засіданнях керівників та фахівців Держінформнауки та підпорядкованих йому установ, а також керівників секцій;

6.4. Утворювати постійні та тимчасові комісії відповідно до головних напрямів діяльності, залучаючи до участі в їх роботі спеціалістів Держінформнауки та наукових установ (за погодженням з їх керівництвом);

6.5. Створювати при Громадській раді групу експертів з представників вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій та окремих фахівців;

6.6. Організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи.

7. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства), статутна діяльність яких охоплює питання наукової, науково-технічної, інноваційної сфери та інформатизації.

8. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами, а в подальшому може бути змінений за рішенням Громадської ради та погодженням з Держінформнауки.

9. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради Держінформнауки оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

10. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • організовує підготовку та скликає засідання Громадської ради;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • вносить пропозиції щодо внутрішньої структури Громадської ради та щодо кандидатур на посади заступників голови Громадської ради – керівників секцій (за необхідністю);
 • представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Держінформнауки та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії Держінформнауки.

11. Члени Громадської ради зобов’язані брати активну участь у роботі Громадської ради і мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до відання ради у відповідності до цього Положення;

11.1. Персональний склад Громадської ради затверджується наказом Держінформнауки на підставі протоколу установчих зборів;

11.2. Громадська рада на першому своєму засіданні шляхом відкритого голосування обирає голову Громадської ради, заступників (заступника) голови та визначає свою внутрішню структуру;

11.3. Припинення членства у Громадській раді здійснюється на черговому засіданні за рішенням Громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у її роботі за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви.

12. Організація та забезпечення діяльності Громадської ради:

12.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів;

12.2. Засідання Громадської ради веде голова або за його дорученням заступник голови Громадської ради;

12.3. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів;

12.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито;

12.5. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Держінформнауки – керівник структурного підрозділу, питання якого розглядається на засіданні Громадської ради;

12.6. За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи без права голосу;

12.7. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні;

12.8. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держінформнауки;

12.9. Рішення Держінформнауки, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний термін після його прийняття доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держінформнауки або в інший прийнятний спосіб.

13. Для організаційного забезпечення діяльності Громадська рада утворює робочий орган – секретаріат.

Порядок роботи секретаріату визначається Громадською радою.

14. Держінформнауки створює належні умови для роботи Громадської ради: забезпечує приміщенням для проведення її засідань та для роботи її секретаріату, а також надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів, даних, інформації тощо.

15. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи Громадської ради здійснюється за рахунок матеріальних та фінансових ресурсів членів Ради та Держінформнауки.

16. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
Громадської ради
від “7” вересня 2011 р. № 1

Джерело: http://old.dknii.gov.ua/images/stories/polozhennya_grom_rada.doc

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s